Ochrana osobních údajů

Společnost MONTYHO TECHNOLOGY s r.o. (dále jen „Poskytovatel“) v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou zpracovává veškeré osobní údaje smluvních uživatelů (zákazníků) v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, zákonem č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Použité pojmy vychází z definic ve Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky).

Osobními údaji se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, identifikační číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, bankovní spojení, atd.

Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje, identifikační údaje, provozní údaje a lokalizační údaje (dále jen „osobní údaje“) smluvních uživatelů, uživatelů, oprávněných zástupců smluvní strany, pověřených zástupců smluvní strany a kontaktních osob smluvní strany (dále jen „zákazník“).

Zpracování osobních údajů

Povinně poskytovanými údaji jsou jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, příp. IČ a DIČ.

Bez poskytnutí povinně poskytovaných údajů nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o poskytování a užívání telekomunikačních služeb, ani využívány a plněny předplacené služby. Ostatní osobní údaje poskytnuté Zákazníkem Poskytovateli jsou poskytovány dobrovolně.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

  • k poskytování služeb elektronických komunikací, včetně souvisejících provozních činností,
  • k vyúčtování služeb a provádění platebních transakcí
  • k účelům vyplývajícím z příslušných právních předpisů,
  • k úkonům s výše uvedeným souvisejícím.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje manuálně a elektronicky. K marketingovým a obchodním účelům může osobní údaje užívat pouze Poskytovatel.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro dosažení stanovených účelů, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo po dobu dohodnutou nebo dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje poskytuje zákazník společnosti Poskytovatel prostřednictvím a) Smlouvy, příp. telefonické nebo elektronické komunikace v průběhu trvání smluvního vztahu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Poskytovatele, a to k účelu, prostřednictvím prostředků, způsobem a po dobu vyplývající z tohoto dokumentu a dále z platných právních předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem k marketingovým a obchodním účelům v rozsahu, v jakém je poskytl Poskytovateli nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů stanovených tímto dokumentem.

Zákazník souhlasí se zpracováním jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a emailu pro účely nabízení služeb Poskytovatele, a to i po vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu se společností Poskytovatel až do odvolání.

Zákazník souhlasí s využitím své poštovní adresy, elektronické pošty a telefonního čísla k obchodním sdělením (nové nabídky, informace související se stávajícími službami, nové produkty) ze strany Poskytovatele.

Zákazník souhlasí s tím, že za účelem zajištění důkazu o uskutečněné transakci, případně pro vnitřní kontrolu poskytovaných služeb (zkvalitňování poskytovaných služeb) a ochranu práv Poskytovatele mohou být ze strany Poskytovatele monitorovány a zaznamenávány hovorové či datové komunikace.

Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je, v souladu s platnými právními předpisy, oprávněn poskytnout osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb osobám, zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky, za účelem propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a služeb, po dobu uvedenou v tomto dokumentu.

Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je, v souladu s platnými právními předpisy, oprávněn poskytnout osobní údaje osobám, které společnost Poskytovatel zastupují, a to za účelem a po dobu uvedenou v tomto dokumentu.

Formu projevu souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka může stanovit Poskytovatel a tato se může lišit dle typu souhlasu. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle tohoto dokumentu: uzavřením smlouvy v písemné podobě či pomocí prostředků komunikace na dálku.

Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle s řádnou identifikací prostřednictním formuláře podpory na www.voocall.cz nebo písemně dopisem na adresu Poskytovatele MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o., Dřísy 187, 277 14 Dřísy.

Přístup k osobním údajům

Zákazník je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Poskytovatel poskytne zákazníkovi tuto informaci dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník se zavazuje o změně osobního údaje neprodleně informovat Poskytovatele pro zpracovávání pouze aktuálních osobních údajů.

V případě, že osobní údaj, zpracovávaný Poskytovatelem, neodpovídá skutečnosti, má zákazník právo na opravu.

Práva zákazníka

Pokud Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele o vysvětlení a dále požadovat sjednání nápravy.

V případě, že bude taková žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně sjedná nápravu. V opačném případě má Zákazník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Případná oprava nebo odstranění osobních údajů budou Poskytovatelem provedeny v přiměřené lhůtě dle technických a administrativních možností.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn tento dokument, týkající se ochrany osobních údajů, průběžně měnit. Změny tohoto dokumentu uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách.

Zveřejněno dne 1.7.2013.