Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro Zákazníky Služby voocall (dále jen „voocall“). Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele. Zákazník tím, že schválil Všeobecné podmínky pro poskytování služeb Poskytovatele (dále jen „Podmínky“), rovněž potvrdil, že akceptuje a schvaluje tento reklamační řád. Tímto řádem se řídí vzájemné vztahy Zákazníka a Poskytovatele v případě reklamace Služeb poskytovaných Poskytovatelem. Reklamační řád je platný v rozsahu a znění, které je uvedené na webových stránkách www.voocall.cz. Změny reklamačního řádu probíhají za stejných podmínek jako změny Podmínek. Pokud není vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem výslovně upraven tímto řádem, použijí se příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu.

Slova s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v Podmínkách Poskytovatele

Postup při reklamaci služeb Poskytovatele

Zákazník je oprávněn uplatnit u Poskytovatele reklamaci na poskytovanou Službu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

Zákazník může uplatnit reklamaci prostřednictvím formuláře podpory na www.voocall.cz kde zvolí typ požadavku "Podání reklamace" nebo písemně na adresu Poskytovatele MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o., Dřísy 187, 277 14 Dřísy.

Při nahlašování reklamace Poskytovateli je Zákazník povinen uvést tyto údaje:

  • Jméno, Příjmení / Název Firmy
  • Telefonní číslo, kterého se reklamace týká
  • Kontaktní údaj (telefon, email)
  • Podrobný popis závady

Počátek reklamačního řízení je počítán od okamžiku nahlášení nefunkční služby, resp. nahlášení závady s uvedením kompletních údajů (viz výše) Poskytovateli. O vyřízení reklamace bude Poskytovatel Zákazníka informovat.

Poskytovatel podanou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, vyřízení reklamace může trvat maximálně 2 měsíce.

Pokud s řešením reklamace nebude Zákazník souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit své námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

Pokud mohl Zákazník Službu využít jen částečně, anebo ji nemohl využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen zajistit odstranění závady a v odůvodněných případech poskytnout přiměřenou slevu z ceny. Poskytovatel není povinen nahradit Zákazníkovi škodu, která mu vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. Poskytovatel nijak neodpovídá zejména za vady poskytované Služby, které byly způsobeny vadami či nevhodným technického vybavení Zákazníka, nesprávným postupem Zákazníka při užívání technického vybavení či Služby, zásahem Zákazníka do technického vybavení či poskytování Služby, porušením smluvních povinností Zákazníka nebo povinností Zákazníka plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo přerušením či omezením poskytování Služby v důsledku přerušení lokálního přístupu či spojení zajišťovaného jiným telekomunikačním operátorem.

Poskytovatel rovněž není povinen nahradit Zákazníkovi či jinému uživateli Služby škodu, která vznikla okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Okolností vylučující odpovědnost jsou zejména neposkytnutí nebo vadné poskytnutí Služby v důsledku technického výpadku sítí jiných provozovatelů či poruchy způsobené okolnostmi vyšší moci.

Postup při reklamaci vyúčtování Služby

Zákazník má právo písemně uplatnit u Poskytovatele nesprávnost vyúčtování ceny za poskytnutou Službu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného vyúčtování Služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

Zákazník může uplatnit reklamaci prostřednictvím formuláře podpory na www.voocall.cz kde zvolí typ požadavku "Podání reklamace" nebo písemně na adresu Poskytovatele MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o., Dřísy 187, 277 14 Dřísy.

Při podání reklamace Poskytovateli je Zákazník povinen uvést tyto údaje:

  • Jméno, Příjmení / Název Firmy
  • Telefonní číslo, kterého se reklamace týká
  • Kontaktní údaj (telefon, email)
  • Podrobný popis toho, co je ve vyučtování reklamováno. V případe reklamace ceny konkrétní služby, uveďte udaje pro přesné určení služby (např. volané číslo, datum, čas).

Počátek reklamačního řízení je počítán od podání reklamce s uvedením kompletních údajů (viz výše) Poskytovateli. O vyřízení reklamace bude Poskytovatel Zákazníka informovat.

Poskytovatel podanou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, vyřízení reklamace může trvat maximálně 2 měsíce.

Pokud s řešením reklamace nebude Zákazník souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit své námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

Zjistí-li Poskytovatel na základě reklamace, že došlo k vyúčtování ceny v neprospěch Zákazníka, je povinen vrátit přeplatek ceny v následujícím vyúčtování po ukončení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamaci nesprávně vyúčtované ceny za poskytnutou Službu má Zákazník právo uplatnit u Poskytovatel do dvou měsíců od doručení vyúčtování, resp. do dvou měsíců ode dne poskytnutí Služby. Po uplynutí této lhůty právo reklamovat nesprávné vyúčtování ceny zaniká. Podání reklamace nemá odkladný účinek a nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit cenu za poskytnutou Službu ve výši a dle splatnosti uvedené ve vyúčtování, jehož nesprávnost namítá.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 7.2013.