Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb voocall společnosti Montyho technology s.r.o.

Preambule

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen „Podmínky“ nebo „VOP“) upravují postup při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) mezi společností MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o. se sídlem Jasanová 187, 277 14 Dřísy, Praha - východ, IČ 24230731, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200106 (dále jen "Poskytovatel") a Zákazníkem (dále jen "Zákazník"), stanovují práva a povinnosti smluvních stran, platební podmínky a postup při vyřizování stížností, provozní, technické a organizační podmínky nutné pro poskytování těchto služeb. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Pokud se dále hovoří o plnění povinností ze Smlouvy, zahrnuje to taktéž plnění povinností obsažených v těchto Podmínkách. Ustanovení Podmínek platí, pokud není ve smlouvě, Ceníku, Obecné specifikaci služby či zvláštních pravidlech marketingové akce Poskytovatele stanoveno jinak.

Poskytovatel je oprávněn poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací dle osvědčení Českého telekomunikačního úřadu č. 4067.

Uzavření Smlouvy

Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Smlouva se uzavírá buď v elektronické podobě prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – na webových stránkách Poskytovatele na adrese www.voocall.cz nebo v písemné podobě.

Smlouva uzavíraná v elektronické podobě je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník potvrdí elektronickou objednávku služeb na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit udanou adresu. V žádosti o uzavření Smlouvy Zákazník uvede: pokud jde o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu obchodní firmu nebo jméno, sídlo, popřípadě sídlo organizační složby na území ČR, identifikační číslo, jméno kontaktní osoby, jde-li o fyzicku osobu jméno a příjmení, bydliště a datum narození. Pokud se jedná o plátce DPH, uvede I příslušné DIČ.

Podáním žádosti o uzavření Smlouvy Zákazník souhlasí s tím, aby Poskytovatel, bude-li to považovat za nezbytné, prověřil jeho platební morálku.

Při uzavírání Smlouvy v elektronické podobě je prokázání totožnosti Zákazníka patřičnými doklady nezbytnou podmínkou pro doručení účastnické SIM karty (SIM karta je zasílána na dobírku do vlastních rukou).

V souvislosti s žádostí o uzavření Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat uhrazení jistiny (kauce).

V případě smlouvy uzavírané v písemné podobě je smlouva uzavřena okamžikem, kdy připojí podpis obě smluvní strany. Zákazník pak obdrží jedno vyhotovení Smlouvy spolu s účastnickou SIM kartou.

Uzavřením smluvního vztahu se Poskytovatel a Zákazník zavazují k dodržování těchto Podmínek. Zákazník odpovídá Poskytovateli za škodu, která by mu vznikla v důsledku uvedení nepravdivých údajů Zákazníkem.

Smlouva obsahuje (popřípadě ve spojení s Podmínkami, reklamačním řádem či dalšími smluvními dokumenty) zejména identifikační údaje Zákazníka, kontaktní osobu, zvolený tarif, způsob převzetí a úhrady. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost ten dokument, který je uveden v předchozím odstavci v pořadí dříve než ten, se kterým je dokument v rozporu.

Veškeré dokumenty tvořící obsah Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.voocall.cz a v písemné podobě pak v sídle Poskytovatele. Poskytovatel je v souladu se zákonem oprávněn k jednostranné změně smluvních dokumentů, postupuje přitom v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a těmito Podmínkami.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Poskytovatel využívá pro poskytování Služeb síť T-Mobile.

Odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy zejména v následujících případech:

 • Zákazník má neuhrazené splatné závazky z jiného smluvního vztahu s Poskytovatelem, nebo v minulosti měl neuhrazené závazky po splatnosti vůči Poskytovateli nebo Poskytovatel má konkrétní poznatky o tom, že Zákazník má závazky po lhůtě splatnosti vůči jiným subjektům nebo je dán důvodný předpoklad, že by Zákazníkem nebyly řádně plněny závazky ze Smlouvy, nebo Zákazník je veden v dostupných registrech dlužníků jako osoba se závazky po lhůtě splatnosti;
 • Se Zákazníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, případně byl zahájen výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Zákazníka nebo Zákazník vstoupil do likvidace;
 • Zákazník zneužil nebo se pokusil zneužít síť nebo Služby Poskytovatele;
 • Zákazník uvedl úmyslně nesprávné osobní nebo identifikační údaje;
 • Poskytovatel by z technických nebo z jiných důvodů nemohl splnit závazky ze Smlouvy vůči Zákazníkovi.

Důvody pro odmítnutí uzavření Smlouvy sdělí Poskytovatel Zákazníkovi v nejkratším možném termínu po zjištění dané skutečnosti se sdělením o možnosti Zákazníka, připadá-li to v úvahu, poskytnout Poskytovateli vysvětlení k zjištěným skutečnostem a přiměřeným způsobem osvědčit svou schopnost dostát závazkům ze Smlouvy, když na základě takového doplnění skutečností Zákazníkem Poskytovatel možnost uzavření Smlouvy se Zákazníkem znovu zhodnotí. Zákazníkovi může být zároveň nabídnuta možnost uzavření Smlouvy se složením zálohy/jistiny Zákazníkem nebo poskytnutím jiných záruk (např. ručení) na úhradu závazků za Zákazníkem požadované Služby.

Zákazník odpovídá Poskytovateli za újmu, která mu vznikne v důsledku uvedení nepravdivých údajů Zákazníkem.

Služby

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby Zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou a Zákazník se (v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou) zavazuje je užívat. Zákazník je povinen se vždy seznámit s aktuálními podmínkami Služeb a oznámeními, která v souvislosti s nimi Poskytovatel doručuje. Služby je Zákazník oprávněn užívat pouze prostřednictvím zařízení, která jsou schválena pro užití v České republice a k účelu, který je v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou. Zákazník nesmí provádět jakékoli zásahy do SIM karty či v jiných zařízeních Poskytovatele.

Základní Služby

Poskytovatel poskytuje následující základní Služby:

 • Uskutečňování národní volání
 • Uskutečňování mezinárodních volání
 • Uskutečňování volání v zahraničí – roaming
 • Služba přenosu dat
 • Služba přenosu krátkých textových zpráv (SMS)
 • Služba přenosu multimediálních zpráv (MMS)
 • Služby přenosů textových zpráv DMS, které slouží k poskytování peněžitých darů odesláním SMS na určené přístupové číslo (dále jen „DMS“) - aktivace pouze na žádost Zákazníka
 • Služby přenosů textových zpráv Premium SMS, které slouží k úhradě cen služeb poskytovaných třetími osobami odesláním SMS na určené přístupové číslo se zvláštním tarifem (dále jen „Premium SMS“) - aktivace pouze na žádost Zákazníka
 • Alternativní uskutečňování národních volání prostřednictvím mobilního VoIP protokolu a to výhradně z mobilního terminálu se stejným telefonním číslem (MSISDN) na vložené SIM kartě
 • Alternativní uskutečňování mezinárodních volání prostřednictvím mobilního VoIP protokolu a to výhradně z mobilního terminálu se stejným telefonním číslem (MSISDN) na vložené SIM kartě
 • Alternativní uskutečňování národních volání prostřednictvím mobilního Callbacku a to výhradně z mobilního terminálu se stejným telefonním číslem (MSISDN) na vložené SIM kartě
 • Alternativní uskutečňování mezinárodních volání prostřednictvím mobilního Callbacku a to výhradně z mobilního terminálu se stejným telefonním číslem (MSISDN) na vložené SIM kartě
 • Další služby dle aktuální nabídky Poskytovatele

Další Služby a doplňkové Služby

Doplňkovými Službami se rozumí další Služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, které jsou uvedeny v Ceníku.

Služby třetích stran, platební služby

Některé služby, které lze užívat prostřednictvím Mobilní sítě, Zákazníkovi neposkytuje Poskytovatel, ale jiné subjekty, a to za podmínek, které si Zákazník s těmito subjekty sjedná (služby platební, zábavní apod.). O tom, že jde o službu třetí strany, má třetí strana Zákazníka povinnost informovat nejpozději v okamžiku užití služby. Seznam Služeb třetích stran a jejich poskytovatelů je uveden na adrese www.voocall.cz. Zákazník bere na vědomí, že čerpání takových služeb a jejich cena se řídí podmínkami sjednanými mezi Zákazníkem a poskytovatelem takové služby. Zákazník dále souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn cenu za takové služby třetích osob účtovat a případně též vymáhat, jestliže k tomu bude oprávněn dle dohody s poskytovatelem dané služby.

Roaming

Při poskytování roamingových Služeb zprostředkuje Poskytovatel Služby v zahraniční prostřednictvím partnerského operátora, jenž zajistí dostupnost Služeb v této oblasti.

Poskytovatel si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé žádosti o aktivaci roamingu a může vyžadovat splnění těchto podmínek:

 • řádné užívání ostatních Služeb Zákazníkem,
 • úhradu přiměřené jistiny

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo umožnit Zákazníkovi využití roamingových služeb výhradně v oblasti EU a EEA. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout aktivaci roamingových služeb.

Poskytovatel provede vyúčtování za roamingové Služby dle platného Ceníku.

Přístup k číslům tísňového volání

Přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání zajišťuje síťový operátor.

Jistina

Poskytovatel si vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů, z důvodů ochrany spotřebitele či podobných důvodů stanovit cenovou jistinu. Jistina slouží jako vratná záloha na konzumované a zatím neuhrazené Služby. Pokud Zákazník utratí více než je výše nastavené jistiny, Služby mohou být dočasně omezeny. Zákazník by si měl tedy zvolit takovou výši jistiny, aby bezpečně pokryla jeho předpokládanou útratu. Poskytovatel po ukončení smluvního vztahu a uhrazení veškerých pohledávek jistinu Zákazníkovi vrátí, a to po třech měsících od splatnosti posledního vyúčtování z důvodu možných doúčtování třetích stran. Podmínkou pro vrácení jistiny je předání čísla bankovního účtu vedého v ČR v měně CZK včetně kódu banky.

Podmínky poskytování Služby, aktivace Služby

Služba bude Zákazníkovi poskytována pouze prostřednictvím technického vybavení, které vyhovuje příslušným technickým podmínkám a normám, předpisům platným v České republice a předpisům ČTÚ.

Poskytovatel provede aktivaci Služby na základě údajů, které Zákazník uvedl ve své objednávce, resp. ve Smlouvě, a to zpravidla do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Aktivace může být provedena rovněž poté, co Zákazník zavolá na zákaznickou linku Poskytovatele +420 771 771 771 nebo na stránce Poskytovatele www.voocall.cz/aktivace. Lhůta je pouze orientační a její nedodržení nezakládá žádné nároky Zákazníka vůči Poskytovateli. Termín pro aktivaci Služby může být taktéž speciálně upraven v uzavírané Smlouvě. Smluvní strany vyvinou potřebnou součinnost při realizaci Smlouvy a za účelem jejího naplnění.

K aktivaci Služby dochází na základě výslovné žádosti Zákazníka a ten bere na vědomí, že tímto okamžikem započalo poskytování Služby a v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy má Zákazník povinnost uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za Službu poskytnutou do okamžiku odstoupení (ustanovení § 1834 NOZ).

Při užívání Služby musí Zákazník dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy a instrukce Poskytovatele. Je-li užívání Služby vázáno na získání příslušných úředních povolení, je Zákazník povinen si tato povolení včas opatřit a zajišťovat po celou dobu trvání Smlouvy jejich platnost.

Neomezeným voláním se má na mysli takový počet volných minut/SMS, které pokrývají běžné osobní potřeby Zákazníka pro volání a SMS. V případě provozu nad rámec běžné osobní potřeby Zákazníka nebo provozu vykazujícího znaky zneužití sítě bude Poskytovatel postupovat dle příslušných ustanovení VOP a/nebo dle zákona o elektronických komunikacích. Neomezené služby se vztahují pouze na čísla veřejných pevných a/nebo veřejných mobilních sítí v ČR pokud není v ceníku Služby omezeno přesněji.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv i bez písemného upozornění přerušit poskytování Služby nebo omezit její rozsah mimo důvodů jinde sjednávaných taktéž z důvodů poruch na síti nebo na zařízení dodávajícím vlastní Službu nebo omezit její rozsah z důvodů poruch na síti nebo na zařízení dodávajícím vlastní Službu nebo na zařízení jiných operátorů. Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen zajistit odstranění závady a v odůvodněných případech též poskytnout přiměřenou slevu z ceny Služeb. Poskytovatel není povinen nahradit Zákazníkovi škodu, která mu případně vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

V případě provádění kontroly, změn nebo údržby technického vybavení či změn způsobu poskytování Služby je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby nebo omezit její rozsah, pokud o tom Zákazníka bez zbytečného odkladu informoval formou oznámení uveřejněného na www.voocall.cz. I v těchto případech platí, že pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec, Poskytovatel zajistí odstranění překážky bránící využívání Služby a v odůvodněných případech též poskytne přiměřenou slevu z ceny Služeb. Ani zde Poskytovatel není povinen nahradit Zákazníkovi škodu, které mu případně vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

Při změně typu služby z předplacené (prepaid) na službu fakturovanou (postpaid) automaticky ke dni změny zaniká případný zůstatek kreditu.

Omezení a přerušení poskytování Služeb

Poskytovatel je oprávněn Zákazníkovi okamžitě omezit či přerušit poskytování Služeb v následujících případech:

 • vznikne-li podezření, že Zákazník zneužívá Služby, nebo pokud k takovému zneužití dojde,
 • v případě, že Zákazník podstatně poruší podmínky Smlouvy, zejména jestliže nezaplatí cenu dle Ceníku ve lhůtě její splatnosti, až do doby, kdy dojde ke zjednání nápravy, nebo v případě, že Zákazník poruší jiné podmínky Smlouvy nebo jiné právní povinnosti (zejména užívá-li neschválená zařízení, ohrožuje provoz sítě, uskutečňuje-li zlomyslná či obtěžující volání, rozesílá nevyžádané či reklamní zprávy apod.),
 • jestliže Zákazník nesplňuje podmínky pro čerpání Služeb (např. přečerpá jistinu, vyčerpá kredit) či není oprávněn plnit Smlouvu,
 • nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení či výpadku celé nebo částí sítě nebo přidružených prostředků,
 • dojde-li k vyhlášení krizového stavu či přijetí jiného opatření oprávněným orgánem veřejné moci, které bude mít za následek omezení či vyloučení dostupnosti služeb elektronických komunikací,
 • na základě zákona, jiného právního předpisu nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu,
 • v případě plánovaných technických odstávek.

Zákazníkovi nevznikají žádné nároky na odškodnění v případě snížení kvality Služeb z důvodů uvedených výše.

Přenesení čísla

Zákazník má právo na přenos telefoního čísla.

V případě přenosu účastnického telefonního čísla obdrží Zákazník od stávajícího poskytovatele kód přenosu (ČVOP), a tento kód přenosu předá novému poskytovateli jako nutnou součást objednávky služeb. Lhůta pro přenos telefonního čísla jsou 4 pracovní dny a počíná běžet následující pracovní den poté, co bylo Zákazníkem provedeno zahájení přenosu čísla aktivací sim karty. Termín přenosu čísla může být odložen pokud bylo mezi opouštěným poskytovatelem a Zákazníkem dohodnuto pozdější datum přenesení. Přenositelnost čísla je podrobně upravena Opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 vydaným ČTÚ (www.ctu.cz).

Přenesením čísla Zákazníka do jiné sítě je Smlouva ukončena.

Síť a pokrytí

Poskytovatel se zavazuje provádět opravy a úpravy sítě a její údržbu tak, aby byly provedeny rychle a efektivně, v co nejkratším čase s ohledem na technické a procesní možnosti a druh závady, úpravy či údržby. Provádění těchto činností se může výjimečně projevit dočasným snížením dostupnosti Služeb, o čemž bude Poskytovatel přiměřeným způsobem a bez zbytečného odkladu informovat Zákazníky.

Oblasti pokryté signálem pro poskytování mobilních Služeb jsou graficky znázorněny v orientační aktualizované mapě na adrese http://www.t-mobile.cz/web/cz/podpora/mapa-pokryti. Vzhledem k charakteru šíření rádiových vln a k omezeným možnostem grafického zobrazení mapy, Poskytovatel nezaručuje, že v oblastech dle mapy pokrytých signálem budete mít vždy připojení k síti. Nepokrytí některých částí území České republiky signálem není vadou plnění na straně Poskytovatele a nezakládá právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.

V případě značných problémů se signálem v místech častého pobytu Zákazníka je možné ukončit Smlouvu dohodou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Bez smlouvy o propojení nesmí Zákazník směrovat provoz do nebo ze sítě Poskytovatele. Porušení tohoto zákazu je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou SIM kartu, kterou má Zákazník aktivní v den, kdy je takové směrování prokázáno.

Odpovědnost a opatření proti zneužití Služeb

Poskytovatel je oprávněn provést změnu nastavení SIM karty Zákazníka, bezpečnostních prvků (zejména hesla či autorizační kódy), e-mailové adresy či jiné nastavení Služeb i bez souhlasu Zákazníka v případě, že je toto opatření ve prospěch Zákazníka nebo je nutné k řádnému poskytování Služeb.

Zákazník se zavazuje:

 • Po zjištění ztráty, odcizení či zneužití SIM karty nebo služby poskytované prostřednictvím sítě neprodleně zablokovat svou SIM kartu na stránkách Poskytovatele pod svým účtem nebo o této skutečnosti jinak informovat Poskytovatele. Totéž platí v případě podezření Zákazníka na zneužití hesel a autorizačních kódů.
 • Přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu svých autorizačních kódů, všech hesel, která si Zákazník zvolí na internetových stránkách Poskytovatele či jakýchkoliv jiných bezpečnostních kódů. V případě důvodného podezření na jejich prozrazení se Zákazník zavazuje heslo či bezpečnostní kód neprodleně změnit.
 • Zákazník se zavazuje seznámit třetí osoby, kterým umožní užívat Služby, s podmínkami Smlouvy. Za jednání takových osob odpovídá Zákazník.
 • V případě ztráty, odcizení, poškození SIM karty či prozrazení autorizačních kódů vydá Poskytovatel Zákazníkovi novou SIM kartu za cenu a podmínek stanovených v Ceníku služeb.

Není‑li v samostatných podmínkách služeb stanoveno jinak, odpovídá za úhradu zneužitých Služeb Zákazník, a to až do doby, kdy došlo k blokaci SIM karty. Totéž platí v případě zneužití hesel a autorizačních kódů.

Odpovědnost za škodu

Poskytovatel neodpovídá za kvalitu hovorů uskutečněných prostřednictvím veřejné sítě Internet, za plnění třetích stran ani za data Zákazníka uložená na jeho SIM kartě.

Pokud Zákazník mohl Službu využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele nebo z důvodu nedodržení kvality Služeb, je Poskytovatel povinen přiměřeně snížit cenu Služby nebo po dohodě se Zákazníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. V případě závad zajistí Poskytovatel rovněž odstranění závady. V těchto případech nemá Zákazník právo na náhradu škody.

Reklamace

Reklamaci na poskytnutou Službu může Zákazník uplatnit ve lhůtě 2 měsíců od poskytnutí Služby, a to prostřednictvím formuláře podpory na www.voocall.cz nebo písemně na adrese Poskytovatele (Montyho technology s.r.o., Jasanová 187, 277 14 Dřísy) . Po uplynutí této lhůty Zákazníkovi právo reklamovat Službu zanikne. Poskytovatel podanou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději Zákazníka informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, obdrží Zákazník vyřízení reklamace do 2 měsíců.

Pokud s řešením reklamace nebude Zákazník souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit své námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

Garantovaná kvalita služby: Informace o stavu Služby, o čerpaných Službách, důležitá sdělení Poskytovatele a další informace související s poskytovanými Službami nalezne Zákazník na webové stránce www.voocall.cz nebo bude informován prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby Zákazníkovi v co nejvyšší možné kvalitě. Nejvyšší dosažitelná rychlost u datové služby závisí na typu technologie, kterou pro připojení Zákazník využívá, a dále na typu koncového zařízení Zákazníka. Ke dni účinnosti těchto podmínek je nejvyšší možná rychlost stahování dat 10 Mbit/s a odesílání dat 10 Mbit/s.

Dosahovaná kvalita poskytovaných hlasových i datových služeb závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Poskytovatele ani ze strany Zákazníka, ale i na faktorech, které Účastník může přímo ovlivnit.

Úroveň pokrytí signálem je uvedena na orientační mapě na adrese http://www.t-mobile.cz/web/cz/podpora/mapa-pokryti.

Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména:

 • Užívaná technologie
 • Typ koncového zařízení, které Zákazník používá
 • Počasí
 • Umělé horizonty
 • Rušení signálu
 • Živelné pohromy
 • Charakter budovy, ve které Zákazník Službu využívá
 • Nová výstavba
 • Poloha koncového zařízení
 • Frekvenční pásmo
 • Cesta šíření signálu
 • Náhodná koncentrace uživatelů

Garantovaná dostupnost hlasové a datové služby

Poskytovatel Zákazníkovi garantuje v místě na území České republiky, které je aktuálně pokryté, průměrnou měsíční úspěšnost sestavení hovoru 98%. V případě úspěšného připojení poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi vzhledem k výše uvedeným neovlivnitelným faktorům minimální garantovanou rychlost dat 16 kbit/s v místech pokrytých signálem.

V případě, že má Zákazník zájem sjednat změnu poskytovaných Služeb, kontaktuje Poskytovatele prostřednictvím webových stránek www.voocall.cz, kde si pod svým Zákaznickým účtem může provést změnu Služeb. Veškeré změny budou provedeny v souladu s podmínkami dle aktuálně platného Ceníku Poskytovatele. Změna Služeb požadovaná Zákazníkem bude provedena s účinností od následujícího zúčtovacího období, v jakém byla změna Zákazníkem provedena.

Podrobný rozpis skutečně vyčerpaných Služeb je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele pod účtem Zákazníka.

Cena, zálohy a platební podmínky

Zůčtovací období je kalendářní měsíc pokud není dohodnuto jinak.

Ceny za poskytnuté Služby Poskytovatel Zákazníkovi účtuje dle platného Ceníku a Zákazník je povinen řádně a včas hradit za poskytované Služby sjednanou cenu. Ceny za poskytované Služby se začínají účtovat ode dne aktivace Služby. Aktivací Služby je okamžik, kdy je Zákazníkovi umožněno užívání Služby a nikoli okamžik, kdy Zákazník začne Službu skutečně užívat. Na aktivaci Služby je Zákazník upozorněn emailem nebo jiným způsobem komunikace, případně ji provede sám vlastním úkonem. Ceny za Služby třetích stran Poskytovatel Zákazníkovi účtuje dle podmínek stanovených pro příslušnou Službu třetí strany.

Cena Služeb je uvedena v Ceníku Poskytovatele. Aktuální Ceník zveřejňuje Poskytovatel na svých webových stránkách www.voocall.cz. Zákazník potvrzuje, že se s Ceníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy seznámil a s tímto souhlasí.

Poskytovatel je oprávněn v případě uzavřených Smluv na dobu neurčitou jednostranně měnit cenu a platební podmínky, zejména s ohledem na změnu vstupních nákladů, případně další skutečnosti. Pokud by takovou změnou došlo ke zhoršení podmínek pro Zákazníka, je Poskytovatel povinen o takové změně Zákazníka nejméně 1 měsíc před její účinností informovat, a to emailem zaslaným na emailovou kontaktní adresu Zákazníka, a dále na svých webových stránkách. V případě, že Zákazník po oznámení změny Smlouvu do 1 měsíce nevypoví, platí, že tuto změnu ke dni účinnosti změny akceptuje. V případě, kdy Zákazník po oznámení změny Smlouvu do 1 měsíce vypoví a ve Smlouvě se Zákazníkem je sjednána výpovědní lhůta, která uplyne až po účinnosti změny, má Zákazník právo na poskytování Služby dle původních cenových a platebních podmínek až do uplynutí výpovědní lhůty, když Zákazník zároveň nemůže být takovýmto způsobem znevýhodněn či jakkoliv sankcionován.

Pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány zpětně za předešlý měsíc, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Pravidelné poplatky jsou účtovány v plné výší dle Ceníku i pokud je služba aktivována nebo ukončena v průběhu zůčtovacího období a případné volné jednotku jsou přiděleny v plné výši pokud není dohodnuto jinak.

Jednorázové poplatky účtuje Poskytovatel Zákazníkovi dle své volby buď v zúčtovacím období (tj. ve faktuře za zúčtovací období) bezprostředně následujícím po zúčtovacím období, v němž byla příslušná Služba spojená s jednorázovým poplatkem poskytnuta, nebo je oprávněn jednorázové poplatky vyúčtovat kdykoliv po poskytnutí příslušné Služby spojené s jednorázovým poplatkem tak, že částka bude splatná dle data uvedeném na vystaveném dokladu (kdy toto ujednání je speciální vůči uvedenému odstavci těchto Podmínek), a to vše pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Vyúčtování služeb může probíhat s maximálně tříměsíčním zpožděním.

Platnost kreditu je omezena na 12 měsíců od posledního dobití. Pokud není ve lhůtě 12ti měsíců navýšen kredit, kredit automaticky zaniká.

O vrácení kreditu je možné požádat pouze pokud je předplacená služba aktivní. Zrušením služby kredit automaticky zaniká.

V případě mobilních předplacených Služeb je Zákazník povinen navýšit kredit alespoň jedenkrát za dva měsíce o minimálně 200Kč. V opačném případě je účtován poplatek 30Kč za každý měsíc kdy není podmínka splněna.

V případě ostatních předplacených Služeb je Zákazník povinen navýšit kredit alespoň jedenkrát za šest měsíců o minimálně 100Kč. V opačném případě je účtován poplatek 10Kč za každý měsíc kdy není podmínka splněna.

Minimální výše transakce pro navýšení kreditu je 100Kč. V případě nižší částky transakce je účtován poplatek 10Kč. Reaktivace služby je provedena pouze pokud je zůstatek kreditu vyšší než 50Kč.

Minimální výše transakce pro navýšení jistiny je 100Kč. V případě nižší částky transakce je účtován poplatek 10Kč. Reaktivace služby je provedena pouze pokud je zůstatek jistiny vyšší než 50Kč.

Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že souhlasí s elektronickou fakturací. Zákazník bude mít bezplatně k dispozici podrobný popis účtovaných Služeb včetně daňového dokladu pod svým zákaznickým účtem na webové stránce www.voocall.cz. Souhrnné údaje o platbě (částka, číslo účtu, variabilní symbol) jsou zasílány Poskytovatelem také prostřednictvím informační SMS zprávy. Daňový doklad vystavený Poskytovatelem za poskytované Služby, příp. zálohová faktura, jsou splatné vždy k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu příp. zálohové faktuře.

Úhrada vyúčtování musí být provedena na předepsaný bankovní účet s předepsaným variabilním symbolem nejpozději ke dni splatnosti účtované částky, jinak je Zákazník v prodlení s placením a Poskytovatel má právo požadovat zaplacení smluvního poplatku dle Ceníku, pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a zákonného úroku z prodlení. V případě prodlení se zaplacením má Poskytovatel právo omezit poskytování Služeb Zákazníkovi do doby, než bude dlužná částka úplně uhrazena.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnost Služby nebo její části v případech, kdy k těmto poruchám, závadám nebo nefunkčnosti došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany Zákazníka nebo jiných osob.

Postup při provádění reklamace kvality Služeb či jejich dostupnosti, jakož i provedeného vyúčtování Služeb je upraven reklamačním řádem. Zákazník prohlašuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil.

O charakteru, rozsahu a předpokládaném termínu odstranění poruchy bude Zákazník na svou žádost informován. V případě závažných či rozsáhlých poruch je lhůta pro odstranění poruch závislá na konkrétní situaci a možnostech odstranění poruchy.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má právo ihned po aktivaci začít využívat sjednanou Službu.

Pokud vyžaduje objednaná služba aktivaci Zákazníkem, Zákazník se zavazuje aktivovat službu nejpozději do 30 dnů.

Zákazník se zavazuje zabezpečit účastnickou SIM kartu proti odcizení, zničení a poškození. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou na zařízeních Poskytovatel ode dne jejich převzetí do doby jejich předání zpět Poskytovatel při zrušení příslušné Služby nebo při ukončení Smlouvy.

Zákazník není oprávněn činit na technickém vybavení Poskytovatele jakékoliv změny, úpravy nebo opravy. Potřebu změn, oprav nebo úprav technického vybavení je Zákazník povinen písemně oznámit Poskytovateli.

Zákazník se zavazuje bezodkladně ohlásit Poskytovateli veškeré závady nebo ztrátu či poškození vzniklé na zařízení Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn provádět zásahy a změny nastavení účastnické SIM karty I bez předchozího oznámení Zákazníkovi, považuje-li to za nutné pro řádné plnění svých smluvních povinností. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Pokud si Zákazník opatřil technické vybavení pro poskytování telekomunikačních služeb či služeb elektronických komunikací jinak než prostřednictvím Poskytovatele, odpovídá za to, že toto technické vybavení bude schváleno pro použití v České republice a bude vyhovovat příslušným technickým normám platným v České republice a předpisům ČTÚ. Poskytovatel není povinen provádět změny, opravy či úpravy technického vybavení Zákazníka.

Zákazník je povinen chránit účastnickou SIM kartu před zneužitím a je povinen chránit své bezpečnostní a přihlašovací údaje vztahující se k používání Služeb. Zákazník se dále zavazuje:

 • neposkytovat nebo ani neposkytnout Služby Poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,
 • neužívat Služby bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele pro komerční či nekomerční aktivity které neodpovídají běžnému osobnímu užití (např. obvolávání, rozesílání informačních či reklmaních SMS atp.),
 • neužívat Služby bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele v telefonních ústřednách, GSM bránách či podobných zařízeních,
 • oznamovat během celého trvání smluvního vztahu:
  • změny kontaktního jména, a to nejpozději do 14 dnů ode dne takové změny,
  • veškeré změny svých identifikačních údajů a fakturačních údajů, a to nejpozději do 14 dnů ode dne takové změny,
  • neprodleně ohlásit Poskytovateli všechny Zákazníkovi známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služeb Poskytovatele.
 • nevyužívat Služby způsobem, který by nepřiměřeně omezoval další Zákazníky, kteří využívají Služby Poskytovatele či způsobem, který by nepřiměřeně omezoval Poskytovatele,
 • využívat Služby v souladu se zákony České republiky, Smlouvou, a případnými pokyny a návody Poskytovatele,
 • v případě ztráty účastnické SIM karty neprodleně ztrátu oznámit Poskytovateli,

V případě ztráty účastnické SIM karty Zákazník oznámí tuto skutečnost na lince zákaznické podpory (+420 771 771 771) nebo na webové stránce Poskytovatele pod svým Zákaznickým účtem.

Zákazník odpovídá za čerpané Služby a nese náklady na čerpané Služby až do deaktivace účastnické SIM karty, kterou se Poskytovatel zavazuje provést bez zbytečného odkladu od oznámení ztráty účastnické SIM karty, resp. od její blokace na webu Poskytovatele.

Za škody způsobené odcizením, ztrátou či zneužitím účastnické SIM karty odpovídá výlučně Zákazník.

Vlastnická práva

Poskytovatel či jiní oprávnění vlastníci zůstávají výhradním vlastníkem všech věcí (zejména též účastnické SIM karty) a majitelem všech práv, které Zákazníkovi v souvislosti s poskytováním Služby umožnili užívat či s nimi jinak disponovat (např. software, ochranné známky, patenty, uživatelské manuály atd.). Software, který byl případně dán Zákazníkovi v souvislosti s poskytováním Služby k dispozici, byl poskytnut do nevýhradní a nepřevoditelné licence a pouze za účelem užívání Služby poskytované Poskytovatelem.

Zákazník se zavazuje vrátit Poskytovateli do 14 dnů po ukončení Smlouvy veškeré technické vybavení, dokumenty, software atd., které mu Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služby poskytl, pokud to bude ze strany Poskytovatele požadováno.

Trvání smlouvy a ukončení Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak.

Smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran, výpovědí, odstoupením od smlouvy, uplynutím doby, zánikem právnické osoby bez právního nástupce nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez udání důvodu Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět. Výpověď je účinná následující den po doručení výpovědi druhé smluvní straně, případně v den, který je ve výpovědi označen jako den ukončení smlouvy přičemž označený den nesmí nastat dříve než následující pracovní den. Zákazník je oprávněn podat vypověděď Smlouvy výhradně pod svým uživatelským účtem na www.voocall.cz.

V případě Smlouvy uzavřené na dobu určitou je Zákazník oprávněn vypovědět Smlouvu před uplynutím doby jejího trvání s tím, že výše úhrady nebude vyšší než 1/5 součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů výslovně uvedených v jiných ustanoveních těchto Podmínek, z důvodu stanovených ve Smlouvě, ze zákonných důvodů a z dalších důležitých důvodů, za něž se považuje zejména: (I) rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku nebo hrozícím úpadku, druhé smluvní strany nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, (II) porušení povinnosti Zákazníka řádně a včas platit vyúčtovanou cenu za poskytnutou Službu či plnit další smluvní povinnosti, (III) opětovné porušení smluvní povinnosti, k jejímuž plnění byl již Zákazník v minulosti Poskytovatelem alespoň jednou vyzván (IV) stav, kdy nebude možné z důvodu technických podmínek u Zákazníka Službu aktivovat.

V těchto případech je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, aniž by na to Zákazníka předem upozornil a poskytl mu dostatečnou lhůtu k plnění. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení druhé smluvní straně a to s účinky až ke dni doručení. V těchto případech nemá Zákazník právo na vrácení kreditu.

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího v případě, že Poskytovatel je v prodlení se započetím poskytování Služby alespoň 1 měsíc ode dne, kdy mělo být poskytování Služby započato.

Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se bez dalšího ruší (rozvazovací podmínka) okamžikem, kdy Poskytovatel přestane být smluvně nebo technicky způsobilým pro poskytování Služeb (zejména v důsledku zrušení smlouvy se smluvními partnery Poskytovatele, která je podmínkou pro poskytování Služeb).

V případě přenosu telefonního čísla od Poskytovatele do jiné mobilní sítě je den předání přenosového kódu (ČVOP) brán jako den podání výpovědi Smlouvy s učinností v den přenesení telefonního čísla. Pokud byla či bude podána výpověd Smlouvy také jiným způsobem s účinností před datem přenosu telefonního čísla, platí datum výpovědi, které nastane dříve.

Při skončení Smlouvy bez přenosu telefonního čísla od Poskytovatele do jiné mobilní sítě Zákazník na telefonní číslo ztrácí jakékoli nárok ukončením Smlouvy.

Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti zaplatit Poskytovateli cenu za poskytnuté Služby a jiné výkony poskytnuté až do ukončení smluvního vztahu, ani odpovědnosti za případné škody způsobené Poskytovateli. Tímto také nezanikají nároky Poskytovatele na zaplacení neuspokojených pohledávek vzniklých v průběhu smluvního vztahu.

Zpracovávání údajů, ochrana informací

Poskytovatel vede databázi, která obsahuje veškeré údaje, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy, poskytováním nabízených služeb či jiným přímým nebo nepřímým kontaktem se Zákazníkem či od třetích osob. Poskytovatel chrání získané údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a platnými právními předpisy.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo/popř. národní identifikátor, datum narození, věk, pohlaví, údaje o dokladech totožnosti, telefonní čísla a e-mailová spojení, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, údaje o platbách, čísla SIM karet, účastnické telefonní číslo, aktivní tarif a jiné Zákazníkovy oprávněně získané údaje. Provozními údaji se rozumí zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, druh poskytnuté služby, cena za poskytnutou službu, začátek spojení, konec spojení, datum a frekvence uskutečnění spojení, počet poskytnutých jednotek (např. minuty, kB či kusy), typ přístupu k internetu, typ používaného koncového zařízení a IMEI, konfigurační údaje, údaje o obsahu a způsobu využívání služeb a Vašem typovém chování (behaviorální údaje). Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu Zákazníkova koncového zařízení, zejména údaj o síti, k níž je připojen (např. při roamingových spojeních), údaj o tranzitní ústředně apod. Poskytovatel provádí dva základní typy zpracování Údajů: a) zpracování Údajů na základě zákona, které Zákazník nemůže odmítnout, a dále b) zpracování Údajů na základě zákona nebo na základě souhlasu Zákazníka, které může Zákazník kdykoliv odmítnout.

Zpracování Údajů na základě zákona, které Zákazník nemůže odmítnout, zahrnuje zpracování pro následující účely: Poskytování Služeb, zajištění propojení a přístupu k síti, zajištění provozních činností nezbytných pro poskytování Služeb, vyúčtování, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či Služeb (kterým je mimo jiné i opakované neuhrazení ceny nabízených služeb), vymáhání pohledávek z vyúčtování, či umožnění přístupu k údajům o lokalizaci, případně dalších identifikačních údajů Zákazníka volajícího na čísla tísňového volání (přesný rozsah předávaných Údajů stanoví vyhláška č. 238/2007 Sb.), a to subjektům provozujícím pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání.

Uzavřením Smlouvy souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn získané údaje zpracovávat výhradně k vlastním marketingovým a obchodním účelům. Poskytovatel nebude předávat Zákazníkovi údaje žádným třetím subjektům za účelem zasílání obchodních sdělení, provádění telemarketingu, provádění průzkumů trhu apod.

Na vyžádání je Poskytovatel povinen umožnit bezplatně zveřejnění Zákazníkových kontaktních údajů v tištěném telefonním seznamu.

V rámci zpracování Údajů pro marketingové, propagační a obchodní účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Údaje výhradně pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity. Uzavřením Smlouvy souhlasí Zákazník se zasíláním obchodních sdělení výhradně Poskytovatele. Zákazník dále souhlasí s tím, že po ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn po dobu neurčitou zpracovávat jméno, příjmení, adresu, obchodní firmu, název, identifikační číslo a jiné kontaktní údaje účastníka (včetně telefonního čísla a e-mailové adresy), a to výhradně za účelem nabízení služeb Poskytovatele.

Uzavřením Smlouvy Zákazník souhlasí s tím, že jeho rozhovor s Poskytovatelem může být zachycen formou zvukového záznamu, a to za účelem zajištění důkazu o průběhu komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Dále souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s informačními službami a Zákaznickým centrem Poskytovatele může být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality či za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím informačních služeb, Zákaznického centra Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn Údaje zpracovávat po celou dobu trvání Smlouvy, nestanoví-li tyto Podmínky či zákon pro konkrétní Údaje jinak. Ze zákona je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Údaje po ukončení Smlouvy například pro účely vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací apod. V těchto případech bude zpracování ukončeno, jakmile pomine důvod zpracování.

Zpracování Údajů dle Smlouvy je Zákazník oprávněn kdykoliv odmítnout, resp. je oprávněn odvolat souhlas, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele. Poskytovatel zpracování ukončí v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Poskytovatele.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, právo na opravu těchto osobních údajů (zejména jsou-li chybné nebo neúplné), jakož i právo žádat (a to v souladu s § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, především má-li za to, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Informace a komunikace stran, ohlašování závad

Kontaktní místa

Pro komunikaci s Poskytovatelem slouží formulář podpory na webu www.voocall.cz, Infolinka na telefonním čísle +420 771 771 771, poštovní adresa CANISTEC s.r.o., Dřísy 187, 277 14 Dřísy, Praha – východ.

Komunikace

K provedení některých úkonů po Zákazníkovi může Poskytovatel požadovat autorizaci prostřednictvím autorizačního kódu a je oprávněn odmítnout provedení úkonu v případě, že nebude autorizace řádně provedena. Poskytovatel je rovněž oprávněn odmítnout provést požadovaný úkon v případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití identifikačních prostředků.

Poskytovatel může Zákazníka kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“), telefonicky, elektronickou poštou, SMS. Za písemné se považují i právní úkony Poskytovatele učiněné elektronickou poštou, SMS či datovou schránkou.

Pokud hodlá Zákazník používat SIM kartu v zařízení, které neumožňuje přijímání SMS, musí tuto skutečnost předem oznámit Poskytovateli a dohodnout si s ním náhradní způsob komunikace, jinak Poskytovatel neodpovídá za případně vzniklou škodu.

Doručovací adresou Zákazníka pro korespondenci (dále také jen „doručovací adresy“) jsou následující adresy: adresa (dům s č.p. nebo č.e. a obec) sdělená Zákazníkem při uzavírání Smlouvy, email sdělený Zákazníkem při uzavírání Smlouvy (když Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli změnu těchto údajů).

Poskytovatel je oprávněn Zákazníka kontaktovat či Zákazníkovi doručovat osobně, telefonicky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - dále jen „pošta“ (např. Česká pošta), provozovatele přepravních služeb (např. PPL, apod.), elektronickou poštou, SMS, do zákaznického účtu Zákazníka na webu www.voocall.cz. S obsahem svého zákaznického účtu je Zákazník povinen se pravidelně seznamovat, když doručení zprávy do zákaznického účtu Zákazníka na stránce www.voocall.cz má ve smyslu těchto Podmínek účinky nejpozději patnáctý den po doručení zprávy do zákaznického účtu Zákazníka.

Doba doručení

Jakákoli korespondence učiněná na základě této Smlouvy se považuje za řádně doručenou příslušné smluvní straně taktéž:

 • při doručování poštou nebo přepravní službou dnem:

  a) uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí, nebo

  b) marného uplynutí lhůty pro převzetí uložené zásilky, a to i pokud by se druhá smluvní strana o takové zásilce nedozvěděla.

  c) dnem vyznačeným jako datum, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky.

 • při doručování elektronickou poštou či SMS okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž:

  a) byla-li zpráva přenesena po 16. hodině, má se za to, že byla doručena v 9. hodin následující pracovní den,

  b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracovním dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím pracovním dni.

 • do zákaznického účtu Zákazníka na stránce www.voocall.cz:

  a) dnem, kdy se Zákazník do svého zákaznického účtu poprvé přihlásil poté, co došlo k doručení zprávy do zákaznického účtu Zákazníka na stránce www.voocall.cz

  b) patnáctým dnem po doručení zprávy do zákaznického účtu Zákazníka na stránce www.voocall.cz

Jiné prostředky dokládající doručení a zákonné domněnky a fikce doručení

Ustanoveními shora uvedeným těchto Podmínek nejsou nijak dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení písemně či jinak učiněného projevu druhé smluvní straně ani ustanovení zákona na jejichž základě by byla zásilka považována za dříve doručenou na základě domněnky či fikce doručení zásilky (kdy např. podle § 573 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. platí, že se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání).

Změna doručovacích adres

Shora uvedené doručovací adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením příslušné smluvní strany s tím, že takováto změna se stane vůči ostatním smluvním stranám účinnou desátým pracovním dnem po doručení takového oznámení příslušné smluvní straně. Pokud neučiní smluvní strana oznámení o změně doručovací adresy, není oprávněna namítat, že si na dříve uváděné doručovací adrese již zásilky nepřebírá, když účinky doručení ve smyslu těchto Podmínek jsou tak na dříve uváděné doručovací adrese zachovány.

Změny Služeb a Podmínek

Poskytovatel se zavazuje zveřejňovat obecné informace o změnách či ukončení Služeb a změně Podmínek zejména prostřednictvím internetových stránek, oznámení, tiskových zpráv a informačních materiálů. Z hlediska běhu lhůt je rozhodující první zveřejnění změny kterýmkoliv ze zde uvedených způsobů. Změnu Ceníku Poskytovatel zveřejní předem. Změnu Podmínek, kdy by došlo ke zhoršení postavení Zákazníka, Poskytovatel oznámí nejméně jeden měsíc předem, a to emailem a na webových stránkách Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn měnit Služby, případně ukončit poskytování Služeb pokud tato se stane nadbytečnou nebo bude nahrazena jinou Službou.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel s ohledem na potřebu jednotné správy Smluv a množství Zákazníků předem odmítá, že by byl Zákazník oprávněn v návrhu Smlouvy (včetně Podmínek, Ceníku, Reklamačního řádu či akýchkoliv jiných dokumentů, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy) činit jakékoliv změny či doplnění (když není ani oprávněn odkázat na jakékoliv jiné obchodní podmínky). Výjimkou je pouze vyplnění údajů Zákazníkem, jejich vyplnění Smlouva předpokládá (např. osobní údaje Zákazníka). Poskytovatel rovněž předem ve smyslu § 1757 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vylučuje, aby jakékoliv potvrzení Zákazníka zaslané případně Zákazníkem po uzavření Smlouvy, mělo jakýkoliv vliv na ujednaný obsah již uzavřené Smlouvy.

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Zákonem o elektronických komunikacích, Zákonem o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem v platném znění.

Všechna ustanovení Smlouvy budou vykládána v souladu s účelem, pro který je Smlouva uzavírána. Neplatnost některého z ustanovení smlouvy daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo Podmínek.

Spory mezi smluvními stranami, jež nebudou vyřešeny smírnou cestou, bude rozhodovat soud, přičemž v některých případech je dána i pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu. Spory týkající se Smlouvy nelze řešit mimo soudní nebo správní řízení.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. dubna 2014.

Předchozí znění VOP